Muhu külad

Ülo Rehepapp on kõigi 52 Muhu küla kohta koostanud mõnekümne-leheküljelise ülevaate-dokumendi, kus küla lugu põliskülade puhul hiljemalt rootsiaja lõpust ja nn. latsi- ja asunduskülade puhul nende tekkimisest alates on konspektiivselt esitatud. Muhut vähem tundvatele huvilistele võiks see üldpildi saamiseks olla põhiline infoallikas.

Külade lugudes on kasutatud kõiki säilinud ja kättesaadavaid maa- ja vakuraamatuid alates 1569/71 aastate Maasilinna foogtkonna maaraamatuist (Leo Tiigi allikapublikatsioon aastast 1992), 18. sajandi adramaa-revisjone ja kaheksa hingeloenduse (1782 - 1858) andmeid. Enamiku külade puhul on olnud kasutada Ago Rullingo konspektid; peale selle Tamse külaseltsi (Helve Saartoki ja Õie Rannamaa) raamat "Tamse ajalugu" ja rida muid allikaid, rääkimata informandidest tänini veel elavate vanemate inimeste näol (neid on vastavate külade lugudes ära märgitud). Samas ei ole tekstid teadlikult varustatud korrektsete allika-viidetega, sest tegemist ei ole "teaduslike" tekstidega ja mistahes viitade lisamine vaid halvendaks nende loetavust tavaliste ajaviite-tekstidena. Käsitlegem esitatut kollektiivse loominguna. Koostaja ei pretendeeri esitatuga mingitele "autori-õigustele" ega "intellektuaalsele omandile" ja allika-viiteid esineb tekstides üksnes neil juhtudel, kui erinevad allikad on erinevat ja vastuolulist informatsiooni sisaldanud.

Igaüks võib neid lugusid oma äranägemisel parandada ja täiendada ning oma soovi kohaselt kasutada (välja arvatud ehk mõnel juhul külade kaustades leiduvate kolmandate isikute mälestused ja teiste autorite tekstid, millede puhul nende autoriõigusi peaks respekteerima!).

Kindlasti on veel paljud (endised ja praegused) muhulased teinud kirjalikke ülestähendusi oma kodukülast ja oleme ette tänulikud, kui sellekohast teavet e-postiga aadressile ylo@rehepapp.com või kõnetraadile 657-2839 laekuks. Rõhutame, et tegemist on pidevalt täiendatava ja parandatava materjaliga, mis kunagi  “päris lõpuni valmis” ei saa, kuid mille eest ehk järgmised põlved võivad meile tänulikud olla.

 


http://muhu.rehepapp.com
30-05-2024, 9:34 EEST